Thursday, February 1, 2007

Blogger Cầm Thủy

"Ngực dám đón những phong ba dữ dội.
Chân đạp bùn không sợ những loài Sên"